Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 30.08. (17.08. po Starom kal.)

Prep. Alimpije, ikonopisac Pečerski

Prep. Alimpije, ikonopisac Pečerski

Izobražavajući likove svetiteljske na drvetu, on je izobražavao i dobrodetelji njihove u duši svojoj. Isceli čoveka od gube, vide angela Božjeg, i u starosti skonča mirnou Gospodu, 1114 god.

Sv. muč. Patrokle.

Građanin grada Trikasina, sadašnjeg Trua u Galiji. Nasledio beše veliko imanje od roditelja, i kao pravi hrišćanin činjaše od toga milostinju bednima posvednevno, a sam življaše podvižnički, uzimajući hranu samo jednom dnevno, i to po zalasku sunca. Zbog svetosti života Gospod mu dade moć iscelenja, te kao čudotvorni iscelitelj bi svuda poznat. Car Avrelijan došavši u Galiju naredi, da mu dovedu Patrokla. Patrokle sveti javi pred carem veru svoju u Hrista, i ne utaji ništa „Ako želiš, care, nešto od mojih blaga, daću ti, jer te vidim uboga", reče sv. Patrokle caru. Na to njemu car: „kako ti nazivaš ubogim mene, cara, koji imam bezbrojna blaga?" Reče Patrokle sveti: „imaš samo zemaljska, prolazna blaga, ali si ubog, jer ni samoga sebe nemaš, niti vere Hristove u srcu." Bi osuđen na smrt i predat vojnicima, da ga vode u neko blato kraj reke i tu poseku, a telo mu ostave u blatu. No svetac se moljaše Bogu, da mu ne ostane telo u tome blatu i po božijoj sili on najedanput posta nevidljiv za vojnike i prenet na drugu stranu reke. Posle dugog traženja vojnici ga nađu i poseku na jednom suvom mestu. Dva prosjaka, kojima je Patrokle često davao milostinju, naiđu tim putem, poznadu telo svoga dobrotvora, i česno ga sahrane.

Prep. Ilija Kalabrijski

Grk po poreklu, i nastojatelj manastira Melikuka u Kalabriji, u Južnoj Italiji. U vreme ikonoborstva na Istoku mnogi istočni monasi prebegnu s ikonama u Kalabriju. Vremenom se u Kalabrijiveoma rasprostre život monaški. Kalabrijski monasi odlikovali su se i velikom učenošću i velikom strogošću života. Jedno vreme tako je mnogo bilo pravoslavnih manastira i monaha u Kalabriji, da su Kalabriju sravnjivali s drevnim Misirom. Pravoslavna Kalabrija je docnije kroz vekove potpadala pod vlast arhiepiskopa Ohridskih. Prep Ilija upokojio se u Solunu 903 god.

Sv. muč. Miron prezviter

Beše sveštenikom u nekom mestu u Ahaji, od bogata i ugledna roda, po naravi blag i krotak, bogoljubiv i čovekoljubiv. U vreme cara Dekija, a na sam dan Roždestva Hristova, jurnuše neznabošci u crkvu, izvukoše Mirona sa službe i staviše na muke. Pri mučenju u ognju angel mu se javi i potkrepi ga. Po tom stadoše mu seći kožu na kajiše, od glave do nogu. Mučenik dohvati jedan takav kajiš svoje kože, i njime udari mučitelja - sudiju u lice. Sudija Antipatr kao van sebe uze mač i ubi sebe. Najzad odvedoše Mirona u grad Kizik, i tamo ga mačem pogubiše 250 god.

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 8:16-24 / 9:1

16. A hvala Bogu. koji je dao takvo staranje za vas u srce Titovo,

17. Da primi molbu, pa budući vrlo revnostan, da ode k vama dragovoljno.

18. A poslasmo s njim i brata koga hvale po svima Crkvama zbog propovijedanja jevanđelja.

19. I ne samo to. nego je i određen od Crkava da ide s nama na ovo dobročinstvo kome mi služimo u slavu samoga Gospoda i po našoj želji;

20. Čuvajući se toga da nas ko ne pokudi za naše rukovanje ovolikim obiljem priloga,

21. Jer se staramo za dobro ne samo pred Gospodom nego i pred ljudima.

22. A poslasmo s njima i brata svojega, kojega mnogo puta poznasmo u mnogim stvarima da je revnostan, a sad još mnogo revnosniji, zbog velikog uzdanja u vas.

23. Što se tiče Tita. on je moj drug i saradnik među vama, a braća naša, oni su poslanici Crkava, slava Hristova.

24. Pokažite im, dakle, pred licem Crkava, svedočanstvo vaše ljubavi i naše pohvale za vas.

1. Jer za takvo služenje svetima izlišno mi je da vam pišem;

2. Jer znam vašu dobru volju, zbog koje se ponosim vama pred Makedoncima, pošto se Ahaja pripremi još od lani, a vaša revnost podstače mnoge.

3. A braću poslah da naša hvala zbog vas u ovoj stvari ne bude uzaludna, nego da budete pripremljeni, kao što govorih,

4. Da se, ako dođu sa mnom Makedonci i nađu vas nepripremljene, ne postidimo mi, da ne kažemo vi, zbog ove hvale.

5. Tako nađoh, da je potrebno umoliti braću, da prije odu k vama i da pripreme ranije obećani vaš blagoslov, da on bude gotov kao blagoslov, a ne kao škrtost.

(Zač. 188).

SVETO JEVANĐELJE OD MARKA 3:13-19

13. I iziđe na goru i dozva one koje sam htjede, i dođoše mu.

14. I postavi Dvanaestoricu, da budu s njim. i da ih šalje da propovijedaju.

15. I da imaju vlast iscjeljivati bolesti i izgoniti demone;

16. I nadjenu Simonu ime Petar;

17. I Jakova Zevedejeva i Jovana brata Jakovljeva, i nadjenu im ime Voanerges, što znači sinovi groma:

18. I Andreja i Filipa i Vartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Simona Kananita

19. I Judu Iskariotskoga, koji ga i izdade.

(Zač. 13).