Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 30.06. (17.06. po Starom kal.)

Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail

Sveti mučenici Manuil, Savel i Ismail

Braća rođena, Persijanci, od oca neznabošca i majke hrišćanke. Vaspitani u duhu hrišćanskom i kršteni. I kao hrišćani behu visoki činovnici kod cara Alamundara. Poslati caru Julijanu Odstupniku da vode pregovore i utvrde mir među carstvom Persijskim i Grčko-rimskim. Car Odstupnik priredi nekakvu svetkovinu idolima u Halkidonu. Na toj svetkovini car sa svojim velmožama prinosio je žrtve idolima. Persijski izaslanici su odsustvovali sa te svetkovine. Car ih prizove i naredi im, da i oni uzmu učešća u svetkovini i prinesu žrtve bogovima. Onda oni izjave, da su oni strani podanici, da su došli kao izaslanici cara persijskog radi uspostavljanja mira među dva carstva, a ne zbog čega drugog; da su hrišćani, i da smatraju nedostojnim klanjati se mrtvim idolima i prinositi im žrtve. Car se razjari i baci ih u tamnicu. Sutradan ih izvede ponovo i počne se s njima prepirati o veri, no sveta braća bila su neodoljiva i nepokolebljiva.Tada ih privezaše za drveće nage i udarahu ih, i strugahu železnim četkama. Za sve vreme mučenja oni se moljahu Bogu s blagodardnošću za muke: "O slatki Isuse, ove su nam muke slatke zbog ljubavi Tvoje!" Angel Božji javi im se, uteši ih i oduze im svaki bol. Nasuprot svima međunarodnim odnosima opaki car Julijan najzad izreče presudu, da se ova tri brata mačem poseku. Kada ih posekoše, bi zemljotres veliki, zemlja se rascepi i primi tela svetih mučenika u sebe, da ih neznabošci ne bi sažegli po naređenju carevom. Tela mučenika potom zemlja izvrže, da bi ih hrišćani našli i česno sahranili. Čuvši car persijski, kako nečovečno Julijan predade smrti njegove delegate, spremi vojsku protiv njega. A Julijan pođe na carstvo Persijsko uveren u svoju pobedu. No bi potučen do nogu, i sam pogibe sa sramom, na radost i smeh celoga sveta.

Prepodobni Pior, otšelnik nitrijski

Zagrejan ljubavlju prema Bogu Pior se rano odrekao sveta i udaljio u pustinju Misirsku, gde se herojski podvizavao. Za njega kažu, da nikad nije sedao za trpezu da jede, nego je uvek jeo stojeći i poslujući. Kad su ga pitali zašto on tako čini, odgovori sveti Pior: "Neću da se zanimam jedenjem kao poslom nego kao uzgredicom". Kada su ga pozvali u savet da se sudi neki brat, koji beše nešto zgrešio, on dođe noseći na leđima jednu vreću peska a na prsima jednu malu kesu peska. Upitan, šta mu to znači, odgovori svetitelj: "Vreća peska na leđima - to su moji gresi, koje ja ne vidim, a kesa peska - to su gresi moga brata, koje ja treba da sudim". Sva bratija se tada postide i uzviknu: "To je put spasenja!" Živeo je sto godina i upokojio se u Gospodu u IV veku.

Žitija Svetih

Od hrišćanske majke i paganskog oca
Tri rođena brata, divna mirotvorca:
Manuil i Savel i Ismail mladi —
Radi Hrista mrtvi zemaljskoj nasladi —
Krenuše se voljno da miru posluže,
Perse i Jeline mirom da udruže.
No đavolski sluga, Julijan prokleti,
O veri se poče sa tri brata prsti,
I nuđaše braća, krštenu u Hristu,
Da njegovu veru ucvoje nečistu.
Tad rekoše braća krunisanom zveru:
— Nismo zato došli da menjamo veru,
No mir da pravimo, care od Jelina,
Mi veru imamo u Božijeg Sina.
Gore se za bolje još može i dati
No bolje za gore lud može menjati. —
Razjaren Julijan, ad u njemu gori.
U mukama ljutim tri brata umori.
No Bog svevideći što zna svemu cenu
Na opakog cara gnevom se pokrenu:
Julijan opaki, pred Bogom nejaki,
Sramnom umre Cmpćy, nasmeja se svaki,
Nasmeja se svaki ko mu gordost znade
I kroz njega nemoć nepravde poznade.

RASUĐIVANJE

Protivnici Hristovi uvek su postizali obrnut rezultat svojim naporima protiv Hrista. Mesto da zaustave reku Hrišćanstva, oni su je širili, udubljivali i činili šumnijom. Mesto da je isuše, oni su prouzrokovali takoreći potop od nje po vascelom svetu. Gde je jedan mučenik pao, tu se četa hrišćana stvorila; gde je nanet sram, ponikla je slava; gde se reklo — kraj Hrišćanstva, tu je bio početak bujnijeg useva. Mimo sve obzire i običaje međunarodne Julijan Odstupnik je ubio persijske izaslanike, za mir: Manuila, Savela i Ismaila, iz svog ludačkog idolopokloničkog fanatizma.
Šta je Julijan time postigao? Umnožio je broj hrišćana, uvećao broj svetih mučenika, i uskorio kraj i sebi i paganizmu. Posredno i nehotično Odstupnik je pomogao rasprostranjenju i udubljenju Hrišćanstva. I to ne samo svojim opakim gonjenjem, nego i nehotičnim izjavama. Tako u prepirci c hrišćanima on je izjavio: „Hristos nije ništa u svom životu učinio što bi zasluživalo slavu, osim ako se to ne računa velikim delom, što je on lečio hrome i slepe i izgonio demone!" O bednika njega! Kao da otvaranje očiju jednom jedinom slepcu moćnom rečju nije veće delo od pokorenja deset carevina! No dragoceno je to što je on kao najveći izdajnik Hrista posle Jude priznao čudesa Hristova.

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno preobraženje Gospoda Isusa (Matej 17, 1) i to:
1. kako preobraženom Gospodu zasja lice kao sunce,
2. kako i ja, pomračen grehom, mogu silom i blagodaću Hristovom zasjati prvobitnim sjajem bezgrešna čoveka.

BESEDA

o pogibelji onih koji lažno svedoče
Svjedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće (Priče Sol. 79, 9)
Ono što biva u svetu, vidi Bog i sve vojske nebeske. Kako, dakle, može čovek sakriti istinu kod tolikih svedoka istine! I ne samo da nebeske vojske vide istinu no i revnuju za istinu. Kako, dakle, može jedan smrtan čovek ići protiv istine, što znači protiv bezbrojnih nebeskih revnitelja istine! Vaistinu, pomračen je umom onaj ko misli da može sakriti istinu i objaviti laž namesto istine. Kad milion vidovitih angela znaju istinu, može li jedan čovek sakriti istinu? Može li neko ustati protiv istine, i ostati nekažnjen? O braćo moja, ništa lažnije nema od laži! ništa neuspešnije! ništa drskije! ništa luđe!
Ono što biva unutra u čoveku, to vidi Bog i sve vojske nebeske. To vidi naročito angel hranitelj čovekov. I ovaj angel hranitelj ne podnosi, da čovek iznosi iz sebe i o sebi ono što nije u njemu. Ostane li čovek uporan u laži, angel njegov napustiće ga i predaće ga potpuno duhovima laži. Teško tada tome čoveku! Šta mu vredi lažno svedočiti protiv njega pred Bogom i nebeskom vojskom! Bolje tome čoveku da se nije ni rodio. Jer ko god laže, Duhu Božjem laže, i Duh Božji ostavlja lažljivca u tami i smrti.
O Gospode istiniti, podrži nas silom Duha Tvoga Svetoga, da nikad ne svedočimo lažno. Osladi nam istinu Tvoju svetu i odvrati lažnu reč sa jezika našeg. Tebi slava i hvala vavek. Amin.