Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Sreda, 29.04. (16.04. po Starom kal.)

Sv. muč. Leonid i s njim mučenice: Hariesa, Nikija, Galina, Kalida, Nunehi

Sv. muč. Leonid i s njim mučenice: Hariesa, Nikija, Galina, Kalida, Nunehi

Bačene u more, no more ih ne primi. One hođahu po moru kao po suhu i pojahu Bogu: Jedno poprište trčah, Gospode, i vojska gonjaše za mnom, Gospode, i ne odrekoh se Tebe, Gospode, spasi duh moj! —videći ih tako neznabošci najpre se zadiviše, no po tom vezaše im kamenje o vrat i ponovo ih baciše u dubinu morsku, i potopiše. Svi česno postradaše za Hrista Cara i Gospoda 281 god.

Sv. muč. Agapija, Hionija i Irina

Sestre rođene, iz okoline Akvileje. Kad se car Dioklecijan bavljaše u Akvileji naredi da se pogubi znameniti duhovnik Hrisogon. U to vreme neki stari prezviter Zoil imaše viđenje kojim mu se otkri, gde se nalazi telo Hrisogonovo nesahranjeno. Požuri starac, nađe telo mučenikovo, položi ga u sanduk i držaše u svome domu. Trideseti dan posle toga javi mu se sv. Hrisogon i izvesti ga, da će u toku devet dana one tri devojke mučenički postradati, a da će i on u tom vremenu prestaviti se. Isto to izvešće primi u viđenju i Anastasija Uzorešitelnica, koja beše pošla za svojim učiteljem Hrisogonom. I zaista posle 9 dana i starac Zoil prestavi se, i one tri sestre izvedene behu na sud pred cara. Car savetovaše svete devojke, da se poklone idolima, no one sve otkazaše i ispovediše svoju tvrdu veru u Hrista. Irina reče caru, kako je glupo klanjati se stvarima od kamena i drveta, koje su poručene, za pogođenu cenu, da se naprave rukama kakvog smrtnog čoveka. Razjaren car baci ih u tamnicu. A kada car pođe u Makedoniju, povedoše za njim sve robove i sužne, među kojima i ove tri svete. Dade ih car nekom vojvodi Dulkitiju na istjazanje. Ovaj vojvoda raspaljen mračnom strašću, htede da oskrvni device, no kada htede ući k njima u tamnicu, u vreme kada se one moljahu Bogu, njemu se uze pamet, te napade na crne kotlove i lonce ispred vrata da grli i ljubi, te tako sav ode garav i crn. Čuvši car za ovaj slučaj naredi, da drugi vojvoda Sisinije, preduzme suđenje ovim sestrama. Posle teškog istjazanja sudija osudi prve dve sestre na sažeženje, a Irinu zadrža još neko vreme nadajući se, da će je moći oskvrniti. No kada posla Irinu po vojnicima u bludilište, angeli Božji spasoše ovu čistu devicu, vratiše vojnike a nju izvedoše na jedno brdo. Sutradan izađe vojvoda s vojnicima ka tome brdu, no ne mogavši se uspeti, naredi, te Irinu strelama ustreliše. Sveta Anastasija prikupi sva tri tela na jedno mesto i česno sahrani. Sve česno postradaše za Hrista Cara i Gospoda oko 304 god.

RASUĐIVANJE

Priča starca Varlaama. Imao jedan čovek tri prijatelja; dva od njih ljubljaše on iskreno, a trećega s dosadom izbegavaše. Desi se da car pozva tog čoveka da plati dug. On se obrati za pomoć prvom prijatelju, no ovaj ga se odreče i ode. On se obrati drugom, no ni ovaj mu ne pomože. On se sa stidom obrati trećem, i ovaj radosno pođe sa njim pred cara. Tolkovanje: prvi prijatelj je bogatstvo, drugi rodbina, a treći dobra dela čovekova u ovom svetu. Car je Bog koji kroz smrt šalje poziv i traži dug. Čovek umirući traži pomoći u svoga bogatstva, no ovo se okreće i prelazi odmah u ruke drugog gospodara. Tada se on obraća rodbini, no rodbina ta ispraća samog i ostaje. Tada on pomišlja na dobra dela svoja, koja je s dosadom vršio, i ova odmah polaze sa njim na put pred Cara i Sudiju. — Ko ima uši da čuje, neka čuje. Jedini pratioci duše za onaj svet jesu dela čovekova, bilo dobra, bilo zla. Sve ono što je čoveku bilo milo i drago ostavlja ga i okreće se od njega; samo dela njegova, sva do jednoga, idu sa njim. Ko ima razum da razume, neka razume.

SOZERCANJE

Da sozercavam vaskrslog Gospoda Isusa, i to:
1. kako se javio živ, posle smrti, pet stotini ljudi odjednom, po svedočanstvu ap. Pavla;
2. kako se javio apostolu Jakovu, opet po svedočanstvu ap. Pavla (I Kor. 15, 6—7);
3. kako su u vreme ap. Pavla bili živi još mnogi izvan kruga apostola, koji su Ga videli.