Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 25.10. (12.10. po Starom kal.)

Sv. muč. Tarah, Prov i Andronik

Sv. muč. Tarah, Prov i Andronik

Tarah beše rodom iz Klavdiopolja u Siriji; Prov iz Side Pamfilijske, a Andronik — sin znamenitog građanina Efeskog. Mučeni sva tri zajedno od antipata Numerija Maksima u vreme cara Dioklecijana. Tarahu beše 65 godina u vreme mučenja. Kada ga antipat tri puta upita za ime, on sva tri puta odgovori: hrišćanin. Najpre ih tukoše štapovima, pa ih krvave i ranjave baciše u tamnicu. Po tom ih ponovo izvedoše na istjazanje. Kada antipat savetovaše Prova da se odreče Hrista obećavajući mu počasti od cara i svoje prijateljstvo, odgovori Prov sveti: „niti careve počasti hoću, niti tvoje prijateljstvo želim". A kada prećaše sv. Androniku još većim telesnim mukama, odgovori mladi mučenik Hristov: „telo moje pred tobom je, čini što hoćeš". Posle dugotrajnih mučenja po raznim mestima ova tri sveta mučenika behu bačeni u pozorištu pred zverove. Pre njih behu neki drugi osuđenici u istom pozorištu rastrgnuti od zverova. No zverovi ne hteše škoditi svetiteljima, nego se i medved i lavica ljuta umiljavahu oko njih. Videći to mnogi poverovaše u Hrista Boga i vikahu na antipata. Besan od ljutine, i ljući od zverova, antipat naredi vojnicima, te uđoše i mačevima isekoše Hristove vojnike na komade. Tela im ostaše pomešana sa mrtvim telima ostalih osuđenika. Tri hrišćanina: Makarije, Feliks i Verije, koji prisustvovahu ubistvu sv. mučenika, dođoše te noći da uzmu tela njihova. No kako tela behu pomešana, a noć beše vrlo tamna, oni, u nedoumici kako da raspoznaju tela mučenička, pomoliše se Bogu, i na jedanput pojaviše se tri sveće nad telima svetiteljskim. I tako oni ih uzeše i česno sahraniše.

Sv. Martin ep. Turski

Rođen u Panoniji, u jednome gradu Štajerske 316. god. od roditelja neznabožaca. Otac mu beše rimski oficir, i tako i mladi Martin i preko volje bude dat na službu vojničku. Međutim on već beše „oglašen" u crkvi hrišćanskoj, koju svim srcem ljubljaše od ranog detinjstva. Putujući jedne zime sa drugovima ka gradu Amienu, on vide pred kapijom grada jednog prosjaka gde bez malo nag drhti od mraza. Sažali se Martin, izosta od drugova, skide sa sebe svoj vojnički ogrtač i sabljom preseče ga na dvoje: jednu polovinu dade prosjaku, a drugom se on ogrte, i ode. Te noći javi mu se u snu Gospod Hristos, ogrnut u onu polovinu ogrtača njegovog, i reče angelima Svojim: „Martin je tek oglašen, i evo obuče me svojom odećom!" Izišavši iz vojske Martin se odmah krsti, i krsti majku svoju. Po tom se zamonaši u eparhiji sv. Ilarija Poatijskog, i provođaše život pun istinskog podviga. Beše izvanredno smiren, te mu zbog smirenja dade Bog obilati dar čudotvorstva, tako da i mrtve vaskrsavaše, i zle duhove izgonjaše. Na suprot njegovoj volji bi postavljen za episkopa u gradu Guru. Posle obilatog rada u vinogradu Gospodnjem, posle mučne borbe i sa neznabošcima i sa jereticima arijancima, sv. Martin predade dušu svoju svetu u ruke Gospodu svome 397. god.

Prep. Kozma Majumski

Rodom iz Jerusalima. Drug sv. Jovana Damaskina, čiji ga roditelji uzeše kao siroče i vaspitaše. Kao monah pomagao sv. Damaskinu sastaviti Oktoih. I sam je ispevao mnogo kanona svetiteljima. Naročitom krasotom i dubinom odlikuju mu se kanoni na Lazarevu Subotu, na Cveti, na Strasnu Nedelju. Bio episkop u gradu Majumu, blizu Gaze Palestinske. Nadživeo sv. Damaskina i skončao u dubokoj starosti.

Sv. velikomuč. Zlata Meglenska

Rođena u selu Slatini u Meglenskoj oblasti, od siromašnih seoskih roditelja, koji imahu još tri kćeri. Sv. Zlata beše krotka i pobožna devojka, mudra mudrošću Hristovom i zlatna ne samo po imenu nego i po srcu bogobojažljivom. Kada Zlata jednom izađe na vodu, uhvatiše je neki besramnici Turci i odvukoše u svoju kuću. Kada joj jedan od njih nuđaše da se poturči i da mu bude žena, neustrašivo odgovori Zlata: „ja u Hrista verujem, i NJega jedinoga znam kao Ženika svoga; NJega se neću odreći nikada, makar me vi i na hiljade muka metnuli i na komade isekli". Tada joj dođoše roditelji njeni sa sestrama. I rekoše joj roditelji: „kćeri naša, smiluj se sebi i nama, roditeljima svojim i sestrama, odreci se Hrista prividno, da budeš srećna i ti i mi, a Hristos je milostiv, oprostiće ti greh, učinjen u nuždi života". I plakahu gorko roditelji bedni i sestre i rođaci. No viteška duša sv. Zlate ne dade se pobediti đavolskim zamkama. Ona odgovori roditeljima svojim: „kad me vi savetujete da se odreknem Hrista, istinitog Boga, niste više roditelji moji ni sestre moje; imam oca Gospoda Isusa Hrista, i majku Bogorodicu, i braću i sestre — svetitelje i svetiteljke". Tada je Turci baciše u tamnicu, gde ležaše tri meseca; i izvođahu je svaki dan i šibahu dok krv njena ne zatopi zemlju. Najzad je obesiše strmoglav i podložiše vatru, da bi se od dima ugušila. No Gospod beše sa Zlatom i davaše joj silu u stradanju. Na posletku je obesiše o drvo i isekoše svu na male komade. I tako ova mužestvena devica predade duh svoj Bogu i preseli se u rajska naselja, 1796. god. Komade njenih moštiju razneše hrišćani po svojim domovima radi blagoslova.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KOLOŠANIMA 1:1-2; 7-11

1. Pavle, po volji Božijoj apostol Isusa Hrista, i brat Timotej,

2. Svetoj i vjernoj braći u Hristu Isusu koja su u Kolosi: Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

7. Kao što i naučiste od Epafrasa, ljubljenoga našega saradnika, koji je za vas vjerni služitelj Hristov,

8. Koji nam i javi o vašoj ljubavi u Duhu.

9. Toga radi i mi, od onoga dana kako čusmo, ne prestajemo moliti se Bogu za vas i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj mudrosti i razumu duhovnome,

10. Da se vladate dostojno Gospoda ugađajući mu u svemu, i da budete plodni u svakom dobrom djelu, i da rastete u poznanju Boga,

11. Jačajući svakom snagom, po sili slave njegove, za svaku postojanost i dugotrpeljivost s radošću,

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 8:1-3

1. I bi poslije toga, i on prohođaše po gradovima i po selima propovijedajući i blagovijesteći Carstvo Božije, i Dvanaestorica s njim,

2. I neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija, zvana Magdalina, iz koje je izišlo sedam demona,

3. I Jovana, žena Huze, pristava Irodova, i Susana, i druge mnoge koje mu služahu svojim imanjem.

RASUĐIVANJE

Čime su se svetitelji najviše toliko uzvisili i proslavili u očima neba i ljudi? Poglavito smirenjem i službom. Sv. Martin još pre krštenja, kao oficir, imao je jednoga slugu, koga je on više smatrao bratom nego slugom. Često puta on je služio svoga slugu ne stideći se toga nego, na protiv, radujući se tome. Kada ga sv. Ilarije htede proizvesti za sveštenika, on sa suzama odbi tu počast, i umoli episkopa, da mu samo dozvoli da bude monah u nekom zabačenom mestu. Jednom putovaše sv. Martin iz Francuske za Panoniju, da obiđe svoje roditelje. Kada je prelazio Alpe, uhvate ga razbojnici i htedoše ga ubiti. Kada jedan razbojnik zamahnu da ga poseče, Martin se ne uplaši i ne trže i ne zamoli za poštedu, nego beše potpuno miran, kao da se ništa ne događaše. Začudi se razbojnik takvom ponašanju, opusti mač, i upita Martina, ko je on? Martin reče, da je on hrišćanin, i da se za to nije uplašio, što zna da Bog po velikoj milosti uvek je blizu ljudi, a naročito u časovima opasnosti. Svi se razbojnici udiviše retkoj vrlini ovoga Božjeg čoveka, i onaj, koji beše zamahnuo mač na Martina, poverova u Hrista, krsti se, i docnije zamonaši. — Kada se uprazni stolica episkopa u Turu, svi htedoše sv. Martina uzeti za episkopa, ali Martin ne hte o tom ni čuti. No neki građani Tura lukavstvom ga izazvaše iz manastira i odvedoše. Naime: oni dođoše pred kapiju manastira Martinovog i javiše igumanu, da neki bolesnik čeka pred kapijom i moli da izađe i blagoslovi ga. Kada sv. Martin izađe, oni ga uzeše i odvedoše u Tur, i učiniše episkopom. Predvidevši svoju skoru smrt u starosti on to objavi bratiji svojoj, i ovi se vrlo rasplakaše moleći ga, da ih ne ostavlja. Svetitelj, da bi ih utešio, pomoli se Bogu pred njima i reče: „Gospode, ako ja još trebam ljudima Tvojim, ja se ne otkazujem truda. Neka bude Tvoja sveta volja!"

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno delo apostola Petra i Jovana (Dela Ap. 3), i to:
1. kako jedan prosjak, hrom od rođenja, potraži milostinju od svetih apostola.
2. kako Petar reče, da srebra i zlata oni nemaju;
3. kako ga apostol uze za ruku i reče: u ime Isusa Hrista ustani i hodi! i kako bolesnik ozdravi.

BESEDA

o večernjem plaču i jutarnjoj radosti
Večerom se useljava plač a jutrom radost (Ps. 29, 6).
Bog kara, i Bog veseli. Jedna pokajna pomisao već ublažava gnev Božji. Jer se Bog ne gnevi na ljude kao što se neprijatelj gnevi, nego kao otac na decu svoju. NJegov je gnev trenutan, NJegova milost beskonačna. Ako večerom pokara, jutrom već obraduje. Da bi Ga ljudi poznali i u karanju i u milovanju. O braćo moja, kad bi ljudi stalno poznavali i priznavali Boga kao dobrotvora, ne bi Ga ni znali kao karatelja i sudiju. Gle, i Bog se više raduje, da Ga mi poznamo po milosti nego po gnjevu. No ima ljudi vrlo neblagodarnih i nemislenih, koji se Boga nikad ne sećaju, kada Bog daje i miluje, nego Ga se samo onda sete, kada ih On počne biti i karati, bilo bolešću, ili smrću u porodici, ili neuspehom i sramom među ljudima, ili ognjem, ili mačem, ili zemljotresom, ili poplavom, ili mnogobrojnim drugim prutovima i prutićima, kojima On šiba neprobuđene, opominje neblagodarne, privodi razumu zatupele, i podseća sve i svakoga, da je On Tvorac i Gospodar i Darodavac i Sudija.
Večerom se useljava plač a jutrom radost. Još ove reči znače, da je noć za plač i molitvu i pokajanje i bogorazmišljanje. Naročito je noć za pokajanje, a pravog pokajanja nema bez plača. Noću čovek nesmetano misli o delima svojim, o rečima i mislima svojim, i kaje se za sve što učini protiv zakona Božjeg. Ako čovek noću pokajnički plače, dalju će se radovati, radovaće se kao novorođeni, kao okupani, kao olakšani od bremena greha. Ako li pak noć provodi u grehu i bezumnom veselju, osvanuće mu dan žalostan i plačevan.
O Gospode Isuse, Spasitelju i Učitelju naš, karaj nas, no oprosti nam; šibaj nas, no spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.