Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Sreda, 19.08. (06.08. po Starom kal.)

Preobraženje Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista

Preobraženje Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista

Treće godine Svoje propovedi na zemlji Gospod Isus češće govoraše učenicima Svojim o bliskom stradanju Svome, no ujedno i o slavi Svojoj posle stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje NJegovo sasvim raslabilo učenike te da ne bi otpali od NJega, On Premudri, htede im pre stradanja pokazati delimično slavu Svoju božansku. Zato uzevši sobom Petra, Jakova i Jovana iziđe s njima noću na goru Tavor, i tu sepreobrazi pred njima. I zasja se lice njegovo kao sunce a haljine njegove postaše svijetle kao snijeg. I pojaviše se pokraj NJega Mojseji Ilija, veliki starozavetni proroci. I videše učenici i udiviše se. I reče Petar: Gospode, dobro nam je ovde biti; ako hoćeš da načinimo ovde tri sjenice (kolibe): Tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji. No dok još Petar govoraše, udaljiše se Mojsej i Ilija, i sjajan oblak okruži Gospoda i učenike, i dođe glas iz oblaka: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; njega poslušajte. Čuvši ovaj glas učenici padoše ničice na zemlju kao mrtvi i ostaše tako ležeći u strahu dokle im Gospod ne priđe i ne reče im: ustanite i ne bojte se (Mat. 17). Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na Tavor a ne sve? Jer Juda ne beše dostojan da vidi božansku slavu Učitelja, koga će on izdati, a njega samog Gospod ne hte ostaviti pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo. Zašto se preobrazi na gori a ne u dolini. Da bi nas naučio dvema vrlinama: trudoljublju i bogomisliju. Jer penjanje na visinu zahteva trud, a visina predstavlja visinu misli naših, t.j. bogomislije. Zašto se preobrazi noću? Jer je noć podesnija za molitvu i bogomislije nego dan, i jer noć zakriva tamom svu zemaljsku krasotu a otkriva krasotu zvezdanog neba. Zašto se pojaviše Mojsej i Ilija? Da se razbije zabluda jevrejska, kao da je Hristos neki od proroka, Ilija, Jeremija ili neki drugi - zato se On javlja kao Car nad prorocima, i zato se Mojsej i Ilija javljaju kao sluge NJegove. Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć Svoju, a na Tavoru im je pokazao božansku prirodu Svoju. To viđenje Božanstva NJegovog i slišanje nebeskog svedočanstva o NJemu kao Sinu Božjem trebalo je da posluži učenicima u dane stradanja Gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebljive vere u NJega i NJegovu krajnju pobedu. Sveti Jefrem Sirijski:
Beseda na Preobraženje Gospoda i Boga, Spasitelja našeg, Isusa Hrista Preobraženje Gospodnje:
Katihizis, tonski zapis sa Svetigorinog sajta

Evanđelja

SVETO JEVANĐELJE OD MATEJA 24:27-33, 42-51

27. Jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i

dolazak Sina Čovječijega.

28. Jer gdje je trup, ondje će se i orlovi okupiti.

29. I odmah će se po nevolji tih dana sunce pomračiti, i mjesec svoju

svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se.

30. I tada će se pokazati znak Sina Čovječijega na nebu; i tada će

proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovječijega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

31. I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane svoje od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa.

32. A od smokve naučite pouku: Kada se grane njene već podmlade i olistaju, znate da je blizu ljeto.

33. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu pred vratima.

(Zač. 101).

42. Stražite, dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.

43. Ali ovo znajte: Kad bi znao domaćin u koje će vrijeme doći lopov,

stražio bi i ne bi dao da mu provali kuću.

44. Zato i vi budite spremni; jer u koji čas ne mislite doći će Sin

Čovječiji.

45. Ko je, dakle, taj vjerni i mudri sluga koga postavi gospodar njegov nad svojim domaćima da im daje hranu na vrijeme?

46. Blago tome slugi koga gospodar njegov, došavši, nađe da čini tako.

47. Zaista vam kažem: postaviće ga nad svim imanjem svojim.

48. Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome: Neće moj gospodar još zadugo doći;

49. I počne tući drugove svoje, a jesti i piti s pijanicama;

50. Doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada, i u čas kada ne misli,

51. I rasjeći će ga napola, i daće mu udio sa licemjerima; ondje će biti plač i škrgut zuba.

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA KORINĆANIMA 4:13-18

13. Imajući pak isti duh vjere kao što je napisano: Vjerovah, zato govorih: i mi vjerujemo, zato i govorimo.

14. Znajući da će Onaj koji vaskrse Gospoda Isusa, i nas vaskrsnuti kroz

Isusa, i preda se postaviti s vama.

15. Jer je sve vas radi, da blagodat umnožena kroz mnoge preizobiluje

blagodarenjem na slavu Božiju.

16. Zbog toga mi ne malaksavamo, nego ako se naš spoljašnji čovjek i

raspada, ipak se unutrašnji obnavlja iz dana u dan.

17. Jer naša prolazna mala nevolja priprema nam preizobilno i neizmjerno vječno bogatstvo slave,

18. Nama, koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi; jer je ovo što se vidi privremeno, a ono što se ne vidi, vječno.

RASUĐIVANJE

Zašto Gospod ne pokaza slavu Svoju božansku na Tavoru pred svima učenicima nego samo pred trojicom? Zato, prvo, što je On sam kroz usta Mojsejeva dao zakon: na rječima dva ili tri svjedoka da ostane stvar (V Mojs. 19, 15) ... Tri svedoka su, dakle, dovoljna. Dalje, i za to još, što su ta tri svedoka bili odabrani. NJih trojica predstavljaju 3 glavne dobrodetelji: Petar - veru, jer je on prvi iskazao veru svoju u Hrista kao Sina Božjeg, Jakov - nadu, jer je s nadom u obećanje Hristovo prvi položio život svoj za Gospoda budući prvi ubijen od Jevreja, Jovan - ljubav, jer je na prsi Gospodnje naslonjen bio i pod Krstom Gospodnjim ostao do kraja. Bog se ne naziva Bog mnogih nego Bog odabranih. Ja sam Bog Avrama, Isaka i Jakova. Često je jednog vernog čoveka Bog cenio više nego ceo jedan narod. Tako je On u više mahova hteo uništiti narod Jevrejski, no zbog molitava pravednoga Mojseja ostavio je narod taj u životu. I više je slušao Bog vernog Iliju proroka nego celu carevinu nevernog Ahava. Zbog molitava jednog čoveka često je Bog spasavao gradove i narode. Tako grešni grad Ustjug imaše biti srušen ognjem i gradom, da ga ne spase molitvama svojim jedan jedini pravednik u njemu, sv. Prokopije jurodivi (8. jula).

SOZERCANJE

Da sozercavam Promisao Božji koji nagradi vrlinu Rute i Voza (Rut.) i to:
1. kako Ruta ostavši udova osta verna svekrvi svojoj staroj i trudom svojim hranjaše i nju i sebe;
2. kako bogati Voz beše milostiv i pomagaše ove dve sirote žene;
3. kako Voz i Ruta stupiše u brak, iz kog, se rodi Ovid, otac Jeseja, oca Davidova.
 

BESEDA

o uzvišenosti crkve Božje
Biće u potonja vremena gora doma
Gospodnjega utvrđena uvrh gora i
uzvišena iznad humova, i stjecaće
se k njoj svi narodi
(Isa. 2, 2).
Ovo proročanstvo odnosi se na Crkvu Hristovu. Koliko je ovo proročanstvo moglo izgledati tajanstveno za Jevreje pre Hrista, toliko je ono nama danas sasvim jasno. Gora, ili visina, doma Gospodnjega zaista je utvrđena uvrh gora, t.j. uvrh visina nebesnih; jer Crkva Hristova prvo ne drži se zemljom nego nebom, i jer najzad jedan deo članova crkve (i to sada veći deo) nalazi se na nebu dok je drugi još na zemlji. Dalje, Crkva Hristova uzvišena je iznad humova, t.j. iznad svih zemaljskih i ljudskih veličina. I filosofija ljudska, i umetnost, i sve kulture naroda, i sve vrednosti zemaljske predstavljaju samo niske humove prema nedoglednoj visini Crkve Hristove. Jer sve te humove crkvi nije bilo teško stvoriti, dok nijedan od njih - niti svi oni ukupno, u tečaju mnogih hiljada godina - nije mogao stvoriti crkvu. Najzad, govori prorok, stjecaće se k njoj svi narodi. Kome su se, u istini, do sada stekli svi narodi, ako ne Crkvi Hristovoj? Hram Jerusalimski bio je nepristupan neznabošcima pod pretnjom smrtne kazne. Crkva je pak od početka prizivala sve narode na zemlji, poslušna zapovesti Gospoda: idite, i naučite sve narode (Mat. 28, 19). To je viđenje Isaije, sina Amosova, viđenje iz daleke daljine, viđenje istinito i čudesno.
O Gospode čudesni, mi Ti blagodarimo neprekidno, što si nas udostojio, da budemo deca crkve Tvoje svete i istinite, i uzvišene iznad svih svetskih visina. Tebi slava i hvala vavek. Amin.