Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 15.12. (02.12. po Starom kal.)

Sveti prorok Avakum

Sin Asafatov, iz plemena Simeonova. Prorokovao na šest stotina godina pre Hrista za vreme cara Manasije. Prorekao opustošenje Jerusalima. Kada Navuhodonosor, car vavilonski, udari na Jerusalim, Avakum se skloni u zemlju Ismailćansku, odakle se posle opet vrati u Judeju, gde življaše kao zemljoradnik. Jednoga dana nošaše on ručak radnicima na njivi, kad mu se najedanput javi angel Gospodnji i reče: "Odnesi ručak koji imaš u Vavilon Danilu, u jamu lavovsku. I reče Avakum: Gospode, Vavilona ne videh, i jamu ne znam gde je". Tada ga angel uze za kosu i trenutno prenese u Vavilon, u daljinu ogromnu, na jamu lavovsku, u koju Danil beše bačen od cara Kira za kaznu, jer se ne pokloni idolima. "Danile, Danile, primi ručak što ti ga posla Bog", viknu Avakum. I Danil primi i jede. Potom angel Božji opet uze Avakuma i prenese u Judeju, na njivu njegovu. Još je Avakum prorokovao o oslobođenju Jerusalima i vremenu Hristovom. Upokojio se u dubokoj starosti i sahranjen u mestu Kela. Mošti mu otkrivene u vreme Teodosija Velikog.

Sveti Uroš, car srpski

Sveti Uroš, car srpski

Sin cara Dušana. Carovao u teško vreme raspada carstva srpskog. Krotak, pobožan i blag, on nije hteo silom potčinjavati neobuzdane velikaše, među kojima je najneobuzdaniji bio Vukašin, koji dobrome caru glave dođe. Mučenički postrada dobri Uroš 2. decembra 1367. godine u trideset prvoj svojoj godini. Od ljudi ubijen, on bi od Boga proslavljen. NJegove čudotvorne mošti počivale su u manastiru Jasku u Fruškoj gori, odakle su za vreme Drugog svetskog rata (1942. godine) prenete u Beograd i položene u Sabornu crkvu pored tela kneza Lazara i despota Stefana Štiljanovića. Za vreme ovoga dobrog cara sazidan je manastir Sveti Naum na Ohridskom jezeru; sazida ga Urošev velikaš Grgur.

Sveta mučenica Miropija.

Rođena u Efesu od roditelja hrišćanskih. Po smrti oca preseli se s majkom na ostrvo Hios, gde i postrada za Hrista. Stradanje ove svete device dogodi se uskoro posle stradanja i smrti slavnoga mučenika Isidora vojnika (v. 14. maja). Kada mučitelji posekoše Isidora, hrabra Miropija tajno uze telo njegovo, okadi ga i česno sahrani na jednom naročitom mestu! Opaki knez Numerijan ču, da je telo mučenikovo ukradeno, i htede stražare pogubiti. Saznavši da će nevini ljudi postradati zbog njenog dela, blažena Miropija prijavi se sama vlasti i priznade, da je ona telo mučenikovo uzela i sahranila. Po naredbi kneževoj sveta devica Hristova bi ljuto šibana po celome telu, i najzad, sva ranjava, bačena u tamnicu. No, Gospod ne ostavi Svoju mučenicu bez utehe. U ponoći obasja tamnicu nebeska svetlost, i javi se mnogo angela, sa svetim Isidorom u sredini. "Mir ti, Miropijo", reče joj sveti Isidor, "Dođe molitva tvoja k Bogu, i skoro ćeš biti s nama, i primićeš venac što ti je pripremljen". Zaradova se sveta stradalnica, i u tom času predade duh svoj Bogu. Od njenoga tela izađe blagouhani miris, koji ispuni svu tamnicu. Jedan od stražara videći i osetivši sve ovo, poverova u Hrista, krsti se, i uskoro i sam mučeničku smrt primi. Preseli se sveta Miropija u večnost 251. godine.

Sveti Isa, episkop ciklanski

Jedan iz trinaest otaca sirijskih (v. 7. maja). Veliki čudotvorac. Reku iz daljine navratio molitvom u blizini grada Ciklana. Mošti mu počivaju u crkvi njegovog imena u Ciklanu u Siriji.

Prepodobni Atanasije, zatvornik pečerski

Ovaj sveti čovek posle dugog podviga umre, i bi od bratije opran, obučen i pripremljen za sahranu. Dva dana ležaše on tako mrtav, i najedanput ožive. Kada dođoše da ga sahrane, nađoše ga gde sedi i plače. Potom se zatvori u keliju, i dvanaest godina još prožive, o hlebu i vodi jedino, ni s kim ne progovorivši reči. Upokoji se u Gospodu 1176. godine.

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TITU 1:15-16 / 2:1-10

 15. Čistima je sve čisto, a nečistima i nevjernima ništa nije čisto, nego je nečist i njihov um i savjest.

16. Govore da znaju Boga. a tjelima ga se odriču; jer su gnusni i nepokorni i nesposobni za ma koje dobro djelo.

 1. A ti govori što priliči zdravom učenju.

2. Starci da budu trezveni, skromni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u trpljenju.

3. Starice takođe da se drže kako dolikuje svetima: da ne klevetaju, da mnogo ne robuju vinu, da uče dobru,

4. Da urazumljuju mlade žene: da vole muževe, da vole djecu,

5. Da budu razborite, čedne, kućanice, dobre, pokorne svojim muževima, da se ne bi hulilo na riječ Božiju.

6. Tako i mladiće savjetuj da budu čestiti.

7. U svemu pokaži sebe za ugled u dobrim djelima: u učenju ispravnost, čestitost, čistotu,

8. Riječ zdravu, besprijekornu, da se posrami protivnik nemajući ništa loše reći za nas.

9. Robovi da budu poslušni svojim gospodarima, da im budu ugodni u svemu, da ne protivrječe,

10. Da ne kradu, nego da pokazuju potpunu vjernost u svemu, da bi nauku Spasitelja našeg Boga krasili u svemu.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 20:19-26

19. I tražahu prvosveštenici i književnici da u onaj čas dignu ruke na njega, no pobojaše se naroda; jer razumješe da za njih ovu priču kaza.

20. I motrahu na njega; i poslaše uhode, koji se pretvarahu da su pravedni, ne bi li ga uhvatili u riječi, te da bi ga predali načelstvu i vlasti namjesnikovoj.

21. I upitaše ga govoreći: Učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš, i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš putu Božijem:

22. Da li nam je dopušteno davati danak ćesaru ili ne?

23. A on, razumjevši prepredenost njihovu, reče im: Što me kušate?

24. Pokažite mi dinar; čiji je na njemu lik i natpis? A oni odgovarajući rekoše: Ćesarev.

25. A on im reče: Podajte, dakle, ćesarevo ćesaru, a Božije Bogu.

26. I ne mogoše ga uhvatiti u riječi pred narodom; i zadivivši se odgovoru njegovom umukoše.

RASUĐIVANJE

"Ko je došao iz onoga sveta da nam javi?" Tako se pitaju nevernici. Treba im odgovoriti: pokajte se za grehe vaše, ako hoćete da doznate; udostojite se, i videćete. Sv. Avakum putovao je s angelom. Sv. Miropija videla je mnoštvo angela, i među ovima sv. Isidora mučenika. Sv. Atanasije Pečerski dva dana bio je mrtav za ovaj svet a živ samo za onaj. Po povratku mu duše u telo, skupiše se oko njega i pitahu ga: kako ožive? šta vide? šta ču? On ništa ne hte govoriti, budući sav u užasu od onoga što je video u onome svetu, no samo reče: "spasavajte se!" Kada mnogo navališe na nj, da im kaže šta više od onoga što vide po smrti, on odgovori: "ako vam i kažem, nećete verovati, niti ćete me poslušati." Na ponovno navaljivanje on reče između ostaloga: "kajte se svakoga časa, i molite se Gospodu Isusu Hristu i NJegovoj prečistoj Materi." I u naše dane bivaju slučajevi obamiranja. I viđenja i iskazi sviju onih koji obamiru i u život se telesni ponovo povraćaju ne protivreče jedni drugima nego se dopunjuju. Naime: svaki umrli vidi jedan deo onoga sveta, koji je preogroman, nesravnjeno veći od ovoga sveta. Mnogi na smrti vide svoje srodnike, davno umrle, i sa njima razgovaraju. To je bez malo obična pojava. 1926.g. u selu Vevčanima bio je na samrti Meletije P. razgovarao je sa svojom decom, umrlom pre 20 godina. Kad su mu živi srodnici rekli: "ti buncaš!" on odgovori: "ne buncam, nego razgovaram s njima kao i s vama, i vidim njih kao i vas."

SOZERCANJE

Da sozercavam grehovni pad Adama i Eve, i to:
1. kako Adam i Eva pre greha behu obučeni u nevinost, i ne videše sebe nagim;
2. kako posle greha Adam i Eva videše sebe nagim i skriše se od Boga;
3. kako je svaka vrlina odeća i svaki greh razgolićenje.

BESEDA

o radosnim otkrovenjima u prvoj rečenici
U početku stvori Bog nebo i zemlju (Postanje 1,1).
Kako je zbijena i puna svaka reč Božja! Kao savijeno platno, koje se može nositi pod pazuhom, i koje se može rasprostrti po travi na dugo i na dugo. Kako nam mnogo i mnogo dragocenog blaga otkriva ova reč Božja: u početku stvori Bog nebo i zemlju! Ona nam kazuje pre svega, da je Bog jedini večiti i nestvoren. I ovo prvo otkrovenje čini nam prvu radost neiskazanu. U ovom vrtlogu promene i prolaznosti nas raduje neiskazano to, što je Tvorac naš iznad promene i prolaznosti. Ona nam, dalje, kazuje, da je jedini i dobri Bog Tvorac sveta, a čim je Tvorac to i Svedržitelj i Promislitelj. I ovo drugo otkrovenje čini nam drugu radost neiskazanu. Svet nije priozašao od bezumlja ili od slučaja, bez smisla i namene, nego je proizišao od Boga Svemudroga, Sveznajućeg, svemilostivog, koji njim i upravlja vodeći ga smislenome cilju. Ona nam, dalje, kazuje, da je ovaj svet imao početak, te će sledstveno imati i svršetak. I ovo treće otkrovenje čini nam radost neiskazanu. Jer žalosno bi bilo, da je ovaj svet večit i da su svi ciljevi, bliži i krajnji, samo u njemu, što bi vaistinu prouzrokovalo vrtlog u razumu mudraca i žalost u srcu pravednika. Ona nam, najzad, kazuje, da je Bog stvorio dva sveta, nebeski i zemaljski, ili beztelesni i telesni. I ovo četvrto otkrovenje čini nam četvrtu radost neiskazanu. Kao što sad dižemo pogled u visinu i radujemo se suncu, mesecu i zvezdama nad glavama našim, tako mi uzdižemo duh svoj k duhovnome svetu, sličnome nama no čistijem i svetlijem od nas - ka svetu angelskome, i radujemo se, jer znamo, da ima jedan svet bolji od našega, u koji ćemo se i mi useliti, i kao zamoreni putnici vratiti se doma i odmoriti se. O kako bi tužno lutao pogled ljudi po zemlji, samo po zemlji, kad ne bi bilo zvezdanoga neba! I kako bi tužno lutao duh ljudi po svetu materijalnom, kad ne bi bilo sveta duhovnog, nebeskog!
Gospode Sveblagi, slava Ti i hvala. Tebi jedinom slava i hvala vavek. Amin.