Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Petak, 15.01. (02.01. po Starom kal.)

Sveti Silvestar, episkop rimski

Rođen u Rimu i od mladosti izučen svetskoj mudrosti i veri Hristovoj. Svoj život je uvek upravljao prema zapovestima jevanđelskim. Mnogo se koristio poukama sveštenika Timoteja, čijem je pogubljenju za veru i sam prisustvovao, pa gledajući primer junačkog požrtvovanja svoga učitelja, i sam se zapojio takvim duhom za ceo život svoj. U tridesetoj godini postao je episkop rimski. Popravljao je običaje hrišćana. Tako, na primer, ukinuo je post svake subote, kako se to dotle držalo kod nekih hrišćana, i odredio, da se posti samo Velika Subota kao i one subote koje padnu uz postove. Svojim molitvama i čudesima pomagao je, da se car Konstantin i majka mu Jelena obrate u veru pravu i krste. Sadejstvovao carici Jeleni da pronađe Časni krst. Upravljao je crkvom Božjom dvadeset godina i česno je skončao svoj zemaljski život preselivši se u Carstvo nebesko.

Prepodobni Serafim Sarovski

Prepodobni Serafim Sarovski

Jedan od najvećih ruskih podvižnika, prozorljivaca i čudotvoraca. Rođen 1759. a prestavio se 1833. godine. Odlikovao se velikom smernošću. Kada ga je sav svet slavio, on je sebe nazivao "ubogi Serafim".

Sveta Teodota

Majka svete braće Kozme i Damjana, besrebrenika i čudotvoraca. Živela je životom bogougodnim i u takav život uputila i sinove svoje.

Prepodobni Amon

Veliki podvižnik V veka. Bio nastojatelj manastira Tavenisiotskog u gornjem Misiru. Pod njegovim rukovodstvom podvizavalo se oko tri hiljade monaha. Imao je blagodatni dar čudotvorstva i prozorljivosti. Kad ga je jedan monah pitao za savet, on mu reče: "Budi sličan prestupniku u tamnici, i kao što on neprestano pita: kad će doći sudija, tako se i ti pitaj sa strahom".

Evanđelja

DRUGA POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA TIMOTEJU 4:5-8

5. A ti budi trezven u svemu, zlopati se, vrši djelo jevanđelista, služenje svoje ispuni.

6. Jer ja se već prinosim na žrtvu, i vrijeme mojega odlaska nastade.

7. Dobar rat ratovah, trku završih, vjeru održah.

8. Sad me čeka vijenac pravde, koji će mi u onaj Dan dati Gospod, pravedni Sudija: ali ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju očekuju Dolazak njegov.

SVETO JEVANĐELJE OD MARKA 1:1-8

1. Početak jevanđelja Isusa Hrista, Sina Božijega.

2. Kao što je pisano kod proroka: Evo ja šaljem anđela svojega pred licem tvojim, koji će pripremiti put tvoj pred tobom.

3. Glas vapijućeg u pustinji: Pripremite put Gospodnji, poravnite staze njegove.

4. Pojavi se Jovan krsteći u pustilji, i propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijehova.

5. I izlažaše k njemu sva Judejska zemlja i Jerusalimljani; i krštavaše ih sve u rijeci Jordanu, i ispovijedahu grijehe svoje.

6. A Jovan bijaše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožni oko sebe: i jeđaše bilje i divlji med.

7. I propovijedaše govoreći: Dolazi za mnom jači od mene pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti remena na obući njegovoj.

8. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.

RASUĐIVANJE

Kako da odgovoriš onima koji govore: ne može Hristos Čudotvorac da stane u našu logiku. Odgovori prosto: stanite vi u NJegovu. U NJegovu logiku staje sva večnost i sve blagorodstvo vremena pa će se, ako želite, naći mesta i za vas. Ako ne može bure u naprstak, može naprstak u bure. Blaženi Kliment Aleksandrijski veli: „Filozofi su deca sve dok ne postanu ljudi kroz Hrista... jer istina nikad nije samo mišljenje." Hristos je došao da popravi ljude pa, dakle, i logiku ljudsku. On je naš Logos i naša Logika. Zato mi moramo upravljati naš razum prema NJemu a ne NJega prema našem razumu. On je korektiv našeg razuma. Ne ravna se sunce prema našem satu nego naš sat prema suncu.

SOZERCANJE

Da sozercavam Gospoda Isusa Hrista kao božansko Slovo (Logosa) i to:
1. kako je trojedini Bog sve sazdao Slovom Svojim, tj. Hristom Gospodom,
2. kako je beslovesan svaki čovek koji se udaljava od Hrista, Slova Božjega, i u kome nema Hrista.

BESEDA

o oholostn
Oholost dolazi pred pogibao,
i ponosit duh pred propast
(Priče Sol. 16, 18)
Od svega što postoji na četiri strane sveta šta nas, ljude smrtne, može učiniti oholim osim gluposti i demonske obmane? Nismo li goli i jadni došli u ovaj svet, i nećemo li takvi iz njega izaći? Sve što imamo, nismo li pozajmili i nećemo li smrću sve morati povratiti? Ah, koliko je puta ovo rečeno i — prečuveno! Ništa ne donesosmo u ovaj svijet, dakle ne možemo ništa ni odnijeti (I Tim. 6, 7), govori premudri apostol. I kad Bogu žrtvu prinosimo, prost hleb i prosto vino, mi govorimo: Tvoja od Tvojih Tebi prinosimo!, jer ništa u svetu mi nemamo svoje: ni mrvu hleba, ni kap vina — ništa što od Boga nije. Vaistinu, oholost je kći gluposti, kći uma pomračena, rođena iz zle veze s demonima. Oholost je širok prozor kroz koji brzo izvetravaju sve naše zasluge i sva dobra dela. Ništa nas ne čini pred ljudima tako praznim ni pred Bogom tako nedostojnim kao oholost. Kad Gospod nije ohol, kako mi to da budemo? Ko bi imao više prava da bude ohol od Gospoda, koji svet stvori i koji ga svojom silom drži? I gle, On se ponizi do sluge, sluge celom svetu; do smrti, smrti na krstu! O Gospode smerni, sagori u srcu našem đavolski usev oholosti ognjem Duha Tvog Svetog, i usadi u nj blagorodni usev smernosti i krotosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.