Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Utorak, 06.10. (23.09. po Starom kal.)

Začeće sv. Jovana Krstitelja

Začeće sv. Jovana Krstitelja

 Ovoga dana proslavlja se milost, čudo i mudrost Božja; milost prema pobožnim i pravednim roditeljima sv. Jovana, starcu Zahariji i starici Jelisaveti, koji su celog života želeli i od Boga prosili jedno dete; čudo začeća Jovanova u prestareloj utrobi Jelisavetinoj; i mudrost u domostrojiteljstvu ljudskoga spasenja. Jer sa Jovanom imađaše Bog naročite velike namere, na ime, da on bude prorok i Preteča Hristu Gospodu, Spasitelju sveta. Preko Svojih angela Bog je objavio rođenje Isaka od bezdetne Sare, i Samsona od bezdetnog Manoja i njegove žene, i Jovana Preteče od bezdetnih Zaharije i Jelisavete. Preko angela Svojih Bog je objavljivao rođenje onih, s kojima je imao naročite namere. Kako su se mogla roditi deca od starih roditelja? Ako je ko ljubopitljiv da to dozna, neka ne pita o tome ni ljude, jer ljudi to ne znaju, ni prirodne zakone, jer to je iznad prirodnih zakona, nego neka obrati pogled svoj na silu Svemogućega Boga, koji je iz ništa stvorio sav svet, i koji za stvaranje prvoga čoveka, Adama, nije potrebovao nikakve roditelje ni stare ni mlade. Mesto ljubopitstva odajmo hvalu Bogu, koji nam često javlja moć i milost i mudrost Svoju mimo prirodne zakone, u koje okovani mi bi, bez naročitih čudesa Božjih, pali u očajanje i Bogozaborav.

Sv. muč. Iraida

Negde je nazivaju Rais, ili Raida. Devica iz nekog Misirskog grada Vatana, dakle po svoj verovatnoći Misirka. Jednom izađe Iraida da zahvati vode iz bunara blizu mora, i ugleda lađu napunjenu vezanim hrišćanima: sveštenicima, đakonima, inocima, ženama i devojkama. Raspitavši se saznade, da sav taj narod vode mučitelji neznabošci na muke i na smrt radi imena Hrista Gospoda. U srcu mlade Iraide rasplamti se želja, da i ona postrada za Gospoda. Ostavi sudove kod bunara, uđe u lađu i ispovedi, da je i ona hrišćanka. Odmah i nju vezaše i sa ostalima odvedoše u Misirski grad Antinopolj. Posle raznih mučenja prvo Iraidi odsekoše glavu, a po tom i ostalima. Česno postrada i proslavi se početkom IV veka.

Sv. novomuč. Nikola Pantopol

Kao mladić postradao za veru Hristovu od Turaka u Carigradu 1672. god. Tamo mu se otac beše preselio iz Tesalije. Pa kako mu otac držaše svaštarnicu, to i on bi prozvan Svaštar, grčki: Pantopol. Posle mnogog prinuđavanja da se poturči, i mučenja što se ne hte poturčiti, bio posečen, i preselio se u carstvo Božje. Mošti mu počivaju u man. Ksiropotamu u Sv. Gori.

Sv. novomuč. Jovan

 Rodom iz mesta Konica u Albaniji. Rođen kao musliman od muslimanskih roditelja. No docnije videći čudesnu silu vere hrišćanske na raznim mestima i u raznim slučajevima, on se krsti. Za to bude tužen i izveden pred turski sud. Namučen za veru Hristovu od Turaka u Etoliji i posečen posle muka 1814. god. Pred smrt uzviknuo: „pomjani mja Gospodi vo carstvіi tvoemъ."

Evanđelja

POSLANICA SVETOG APOSTOLA PAVLA EFESCIMA 5:33 / 6:1-9

33. Tako i vi. svaki da voli onako svoju ženu kao i sebe samoga; a žena da se boji svojega muža.

1. Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je ovo pravedno.

2. Poštuj oca svojega i mater: ovo je prva zapovi jest s obećanjem:

3. Da ti dobro bude, i da dugo poživiš na zemlji.

4. I vi ocevi, ne razdražujte djecu svoju, nego ih podižite u vaspitanju i nauci Gospodnjoj.

5. Robovi, budite poslušni svojim gospodarima po tijelu, kao Hristu, sa strahom i trepetom, u prostoti srca svojega.

6. Ne radeći samo prividno kao da ugađate ljudima, nego kao sluge Hristove, tvoreći volju Božiju od srca,

7. Služeći dragovoljno kao Gospodu, a ne kao ljudima.

8. Znajući da će svaki ako što dobro učini, to primiti od Gospoda, bio rob ili slobodljak.

9. I vi gospodari, činite to isto njima, bez prijetnje, znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima, a On ne gleda ko je ko.

SVETO JEVANĐELJE OD LUKE 4:16-22

16. I dođe u Nazaret gdje bješe odgajen, i uđe po običaju svome u dan subotni u sinagogu, i ustade da čita.

17. I dadoše mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mjesto gdje bješe napisano:

18. Duh Gospodnji je na meni; zato me pomaza da blagovijestim siromasima; posla me da iscijelim skrušene u srcu; da propovijedim zarobljenima da će biti pušteni, i slijepima da će progledati; da oslobodim potlačene;

19. I da propovijedam prijatnu godinu Gospodnju.

20. I zatvorivši knjigu, vrati je služitelju pa sjede; i oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.

21. A poče im govoriti: Danas se ispuni ovo Pismo u ušima vašim.

22. I svi mu svjedočahu,

RASUĐIVANJE

Ko siromahu deli, Hristu daje. To je smisao jevanđelske nauke, koja se u iskustvu svetitelja potvrdila. Petar Milostivi kad se pokajao počeo je deliti milostinju siromasima, gde god mu se ukazala prilika. Jednom ga srete neki brodolomnik, koji jedva spase svoje nago telo pri brodolomu, srete ga i zaprosi neku odeću. Petar svuče sa sebe svoju skupocenu dolamu i obuče nagoga. No posle kratkog vremena Petar vide svoju dolamu u dućanu nekog trgovca, koji je beše izložio na prodaju. Ožalosti se Petar veoma, što onaj brodolomnik prodade njegovu dolamu mesto da je sam upotrebi. „Nisam dostojan, govoraše sam sebi Petar, ne prima Gospod milostinju moju". No na snu mu se javi Gospod u vidu čoveka blagoobrazna, sjajnijeg od sunca, sa krstom na glavi svojoj, i sa dolamom Petrovom na sebi. „Zašto se žalostiš, Petre?" upita ga Gospod, „Kako da se ne žalostim, Gospode moj, kad vidim da ono što ja ubogim dajem prodaje se na pazaru?" Tada ga Gospod upita: „poznaješ li ovu odeću na meni?" Petar odgovori: „poznajem, Gospode, to je moja odeća kojom odenuh nagoga". Tada mu opet Gospod reče: „ne žalosti se, dakle, ti si dao siromahu, a ja sam je primio, i pohvaljujem delo tvoje".
 

SOZERCANJE

Da sozercavam grehe cara Jorama i kaznu Božju (II Dnev. 21), i to:
1. kako Joram pobi svu braću svoju i obnovi idolopoklonstvo po gajevima i brdima;
2. kako mu neprijatelji opljačkaše i porobiše zemlju;
3. kako on dobi tešku bolest u crevima, i umre i niko ne zažali za njim.

BESEDA

o Bogu Duhu Svetom, koji od Oca ishodi
A kad dođe utješitelj, koga ću vam poslati
od oca, Duh istine, koji od oca ishodi,
on će svjedočiti za mene
(Jov. 15, 26).
Nedokučne su dubine bića Božjega, braćo. No Bog niti se sakrio od nas sasvim niti nam je otkrio sve. Koliko nemoć naša može nositi, toliko nam je otkriveno; koliko god nam je potrebno za spasenje, toliko nam je otkriveno. O Duhu Svetom otkriveno nam je, da On od Oca ishodi i Sinom se šalje. Neka niko ne traži više, da ne bi pao u zabludu. Čim od Oca ishodi, znači da je jednog bića sa Ocem; čim se Sinom šalje, da nastavi službu Sina, znači da je ravan Sinu. Otac svjedoči za mene, rekao je Gospod Isus najpre; a sad kaže za Duha istine: on će svjedočiti za mene. Oba su svedoka jednaka, zato se Gospod poziva čas na jednog čas na drugog. I Onaj koji je svedočio i Onaj koji će svedočiti jednaki su u bitnosti, jer ne bi Gospod ostavio svedoka za budućnost manjeg od svedoka iz prošlosti. Ovako mi govorimo po čovečanski i u odnosu k vremenu, u stvari troje svedoče večno na nebu, po rečima Jevanđelista: jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ i sveti Duh; i ovo je troje jedno. Ima ljudi, koji tvrde, da Duh Sveti ishodi od Oca i Sina. Ko im je to otkrio, i kad? Mi znamo, da Duh Sveti od Oca ishodi, jer nam je to otkrio Sin Božji, Gospod naš Isus Hristos. Zato odbacujemo one dodatke našoj veri pravoslavnoj, koji se ne slažu sa rečima samoga Gospoda. No da se usvoje reči Gospoda prečistog potrebna je velika čistota srca. Zato se više trudimo da očistimo srce naše od strasti nego li da se ljubopitno navozimo umom na beskrajne dubine bića Božjeg sa nečistim srcem, jer ko je god tako činio, pao je u jeres i dušu svoju izgubio.
O Gospode Bože, veliki i moćni, hvala Ti što si nam se javio kroz Spasitelja našeg Isusa Hrista, te znamo da ni smo deca mraka nego sinovi svetlosti. Tebi slava i hvala vavek. Amin.