Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Nedelja, 03.05. (20.04. po Starom kal.)

Sve­ti Ni­ko­laj Žič­ki

Sve­ti Ni­ko­laj Žič­ki

Ro­đen 1880. go­di­ne od pro­stih ali bla­go­če­sti­vih ro­di­te­lja. Već na Bo­go­slo­vi­ji u Be­o­gra­du is­ta­kao se ve­li­kim be­sed­nič­kim da­rom. Naj­ši­re obra­zo­ve­nje svog vre­me­na ste­kao je u Evro­pi i Ru­si­ji. Svo­jim sna­žnim re­li­gi­o­zno-cr­kve­nim i na­ci­o­nal­nim is­tu­pi­ma u jav­nom ži­vo­tu on­da­šnje Sr­bi­je, iza­zvao je di­vlje­nje i po­što­va­nje kod mno­gih, ali i za­vist kod dru­gih. U vre­me Pr­vog svet­skog ra­ta, u En­gle­skoj i Ame­ri­ci je ši­rio isti­nu o srp­skom na­ro­du. Po za­vr­šet­ku ra­ta, iza­bran je za epi­sko­pa Žič­kog. Po­tom je sto­lo­vao u Ohri­du, pa opet Ži­či. Na­pi­sao je mno­ga iz­u­zet­no vred­na de­la. Kraj Dru­gog ra­ta do­če­kao je u lo­go­ru Da­hau. Upo­jio se u Ame­ri­ci 1956. go­di­ne, a mo­šti su mu u rod­ni Le­lić, kod Va­lje­va, pre­ne­te 1991. go­di­ne. Dela svetog Nikolaja Žičkog sa sajta Svetosavlje.org:
Borba za veru Istok i zapad Sveti Sava Besede povodom smrti patrijarha Varnave Vera svetih (pdf) Duhovna Lira Božić Nebesna Liturgija Oj Srbijo

Prep. Atanasije Meteorit

Rođen 1310 god. Podvizavao se u sv. Gori. Osnovao znameniti manastir Meteor u Tesaliji. Imao veliki dar prozorljivosti i čudotvorstva.

Prep. Teodor Trihina

Prep. Teodor Trihina

Carigrađanin, i sin bogatih roditelja. Kao mladić ostavi roditelje svoje, i dom, i bogatstvo, i nastani se u jednom pustinjskom manastiru u Trakiji. Tu sebe preda najtežim podvizima. Spavao je na kamenju — da bi samo manje sna imao — išao je vazda gologlav, i odevao se u jednu haljinu od kostreti, zbog čega je i prozvan Trihin ili Kostret. Zbog svog velikog samomučenja radi spasenja duše Bog ga obdari velikim darom čudotvorstva i za života i po smrti. Mirno je skončao oko 400 god. Telo mu se pokazalo mirotočivim.

Prep. Anastasije Sinajski

Iguman gore Sinajske. Najpre dugo bio monah pod slavnim igumanom Jovanom Lestvičnikom, a po smrti ovoga i sam postane igumanom. Pored toga što je bio veliki podvižnik, on je bio i krasnorečiv spisatelj života svetiteljskih kao i drugih poučnih spisa. Vodio je žestoku borbu protiv jeretika tako zvani akefalita (bezglavnika), koji su poricali IV Vaselj. Sabor u Halkidonu. Skončao u dubokoj starosti 685 god. i otišao ka Gospodu, kome je verno poslužio.

Blaženi Anastasije Sinait

Patrijarh Antiohijski. Kao monah Sinajske gore bude izabran za patrijarha Antiohijskog u vreme cara Justinijana. Na taj položaj uzdigla ga je njegova dobrodetelj, čistota života, velika duhovna učenost i tvrda vera. No car Justinijan pade u jeres doketsku, protiv koje oštro ustajahu patrijarh Carigradski Evtihije i ovaj blaženi Anastasije. Car progna Evtihija, i htede prognati i Anastasija, no ne može naći ovome nikakve zamerke u životu. Kada pak Justinijan umre, pokajavši se prethodno i povrativši Evtihija na presto, tada Justin, naslednik njegov, uspe da progna Anastasija na osnovu nekakvih kleveta. Provede Anastasije 23 godine u progonstvu, i ponovo bi vraćen na presto Antiohijski za vreme cara Mavrikija. Još 6 godina upravljaše crkvom Božjom i skonča zemno putovanje svoje 599 god.

Blaženi Grigorije patrijarh Antiohijski

Jermenin po narodnosti. Bi iguman manastira Farana, pod gorom Sinajskom; pa kada blaženi Anastasije bi prognan s prestola, on bi i preko svoje volje postavljen za patrijarha Antiohijskog. O njemu piše i blaženi Sofronije patrijarh u svome Limonaru vrlo pohvalno. Grigorije se odlikovaše naročito prevelikim milosrđem, osobito prema grešnicima. Upokojio se u Gospodu 593 godine.

Sv. apostol Zakhej

Bio najpre carinik i grešnik. Pa kada ga Gospod vide u Jerihonu na drvetu (Lk. 19, 1 —9), uđe u dom njegov, što privede Zakheja pokajanju. Docnije Zakhej sledovaše apostolu Petru, koji ga postavi za episkopa u Kesariji Palestinskoj, gde je verno služio Jevanđelju i mirno skončao.

Rasuđivanje

Sveti Anastasije Sinajski uči: „svakome hrišćaninu daje se od Boga angel da ga čuva celoga života (osim ako ga neko zlim delima ne progna). No kao što dim progoni pčele, i zli smrad golubove, tako i čuvara života našega, angela, udaljuju od nas gresi naši: pijanstvo, bluđenje, gnev i ostalo... Svakog vernog čoveka angel nastavlja svakom dobrom delu, dok demoni upinju se da sablazne verne i liše ih carstva nebeskog..." Da su angeli blizu ljudi i da se staraju za ljude, o tome svedoči celo Sveto Pismo, a naročito Novi Zavet. Osim toga postoje u pravoslavnoj crkvi bezbrojna predanja svetih ljudi i žena, koja svedoče ovo što sveti Anastasije tvrdi na ime: da svakoga od nas u ovom životu prati blagi i moćni vesnik Božji, vojnik Cara nebeskog, angel svetlosti. Ko, osim luda, odgoni dobrog prijatelja od sebe? Vaistinu, samo ludaci i krajnje neznalice, odgone grehovima svojim svoje najbolje prijatelje, svoje angele hranitelje.

Sozercanje

Da sozercavam vaskrslog Gospoda Isusa, i to:
1. kako se On kao svemoćni Pobedilac smrti ne sveti Svojim neprijateljima, koji Ga namučiše i raspeše, nego ostavljajući ih samim sebi podržava Svoje ustrašene prijatelje;
2. kako On i danas, kao i u sva vremena, nezlobiv i krotak, ne žuri na osvetu nevernima nego žuri na pomoć vernima.

Beseda

o jednom i jedinom temelju spasenja
Temelja drugoga niko ne može postaviti
osim onoga koji je postavljen, koji je
Isus Hristos
(I Kor. 3, 11).
Jevreji kažu: temelj je Mojsej. Muhamedanci kažu: temelj je Muhamed. Kratkovidi prirodnjaci kažu: temelj je priroda. A mi pitamo: da li Mojsej vaskrse iz groba? I da li se Muhamed vaznese u nebo? I da li priroda daje Duha Svetoga Utešitelja? Mojsej ne vaskrse; Muhamed se ne vaznese u nebo; a priroda ne samo ne daje ljudima Duha Svetoga Utešitelja nego diše mržnjom protiv čoveka, i reži na njega, i pokazuje nokte. Ne može biti temelj svetu onaj ko je u grehu začet ko je sam činio grehe; ko je lutao i tražio saveta u žena; ko je tuđom silom činio neka dela; ko je u grobu istruhnuo, i čije ime dovodi ljude u dvoumicu odnosno puta, istine i života. A Muhamed i Mojsej u grehu su začeti, grehe su činili, tražili su saveta u žena, tuđom silom činili su dela, u grobu su istruhnuli, i njihovo ime dovodi ljude u dvoumicu odnosno puta, istine i života.
Zato se, braćo, nemamo kud obzirati po istoriji i tražiti drugi neki temelj osim Gospoda Isusa Hrista, koji je začet bez greha, koji ne učini ni jednoga greha; koji ne lutaše i ne iskaše saveta ni u koga; koji je Svojom sopstvenom silom činio moćna dela; koji nije istruhnuo u grobu, i čije ime ne dovodi ljude u dvoumicu odnosno puta, istine i života.
Ne kaže apostol, da je Hristos postavio neki temelj, nego da je On sam Sobom taj postavljeni temelj. On je sva pravda, zato je On i temelj svake pravde. On je sva istina, zato je On i temelj svake istine. On je sva mudrost, zato je On i temelj svake mudrosti. On je sva sila, zato je On i temelj svake sile. On je sve dobro, zato je On i temelj svakog dobra. On je sav život, zato je On i temelj života u oba sveta, u ovome i u onome. Gospode vaskrsli, Ti si temelj spasenja našeg i života večnog. Tebi slava n hvala vavek. Amin.