Crkvena opština u Cirihu eparhija Austrijsko-Švajcarska
Svetotrojični hram
Svetouspenski hram

Žitija Svetih iz Žičkog prologa

Petak, 03.04. (21.03. po Starom kal.)

Sveti Jakov, episkop i ispovednik

Sveti Jakov, episkop i ispovednik

Ne zna se ni mesto njegovog rođenja niti mesto njegovog episkopstvovanja. Zna se samo da je ispunio zakon Hristov, podvizavajući se mnogo u postu i molitvi, i da je, u vreme Kopronimovo, velike bede i muke pretrpeo od ikonoboraca: i glad, i tamnicu, i porugu svake vrste. Najzad je predao dušu svoju Bogu, kome je verno poslužio u ovom životu. Živeo i stradao u VII veku.

Prepodobni Kiril, episkop katanski, u Siciliji

Rodom iz Antiohije i učenik apostola Petra. Dobro upravljao stadom Hristovim. Imao je i dar čudotvorstva pomoću molitve. Tako je neku gorku vodu, koja se nije mogla piti - a u tom mestu druge vode u leto nije bilo - molitvom pretvorio u slatku, pijaću vodu. Upokojio se mirno.

Prepodobni Serapion

Drug svetog Antonija Velikog. Bio je u nitrijskoj pustinji nastojatelj tzv. Arsinojskih manastira, u kojima je bilo oko jedanaest hiljada monaha. Paladije i Sozomen nazivaju ga Velikim. Upokojio se oko 366. godine. Sveti Serapion pisao je: "Ne misli da je bolest teška; težak je samo greh... Bolest nas prati samo do groba, a greh sleduje za grešnikom i posle groba".

Sveti Toma patrijarh carigradski

Živeo je u vreme careva Mavrikija i Foke, i u vreme patrijaraha svetih Jovana Postnika i Kiriaka. Zapažen od svetog Jovana zbog velikog blagočešća i revnosti, on bude od toga svetitelja uzveden u čin sakelarija (namesnika) Patrijaršije, a po smrti Kiriaka, bude izabran za patrijarha. U njegovo vreme desi se jedan neobičan događaj: kad se jednom išlo u litiji s krstovima, krstovi se počnu kolebati sami od sebe i udarati jedan o drugi. Začudi se tome sav narod; i kad patrijarh za to sazna kao za istinit događaj, pozove Teodora Sikeota, čuvenoga isposnika i prozorljivca moleći ga da objasni šta se tim predskazuje. Teodor se pomoli Bogu i otkrije patrijarhu da to označava velike bede koje će nastupiti i za crkvu i za grčko carstvo zbog unutrašnjih verskih i političkih razdora. Hrišćani će sami tući i istrebljivati jedni druge. Sve se to uskoro i ispuni. Toma moljaše Teodora da se ovaj pomoli Bogu za njega, da ga Bog uzme pre nego te bede nastupe. "Zapovedaš li, da dođem do tebe, ili da se vidimo onamo pred Bogom?" tako otpisa Teodor patrijarhu, nagoveštavajući time da će i patrijarh i on skoro umreti. I tog istog dana razbole se i skonča patrijarh, a uskoro za njim i sveti Teodor. Skonča sveti Toma i preseli se ka Gospodu 610. godini.

RASUĐIVANJE

Od mnogih koji jure za bogaćenjem, čućeš ovakvo opravdanje: kad se obogatim, moći ću činiti dobra dela! Ne veruj im, jer obmanjuju i tebe i sebe. Sv. Jovan Lestvičnik duboko je poznao i najskrivenije pobude ljudske duše kad je rekao: "Srebroljublje se počinje s pretpostavkom da se čini milostinja, a svršava se mržnjom prema bednim." Ovo se potvrđuje na svima srebroljupcima. mnogo bogatim i malo bogatim. Obično ljudi govore: da mi je da imam novaca, ja bih učinio to i to dobro delo! Ne veruj mu. Neka ni on sam sebi ne veruje. Neka se ogleda kao u ogledalu u onima koji imaju novaca i neće da učine to i to dobro delo. Takav bi i on bio kad bi stekao novaca. Opet veli mudri Jovan: "Ne govori, da ti je potrebno sabirati (novac) za bedne - da bi kroz tu pomoć njima dobio Carstvo. Jer Carstvo se može kupiti i za dve lepte." Vaistinu, jevanđelska udovica kupila ga je za dve lepte, a bogataš, pred čijim je vratima ležao Lazar - nije ga mogao kupiti za bezbrojno blago svoje. Ako ništa nemaš da daš ubogome, pomoli se Bogu da mu On da, i time si već učinio milostinju i kupio Carstvo nebesno. Kada sv. Vasilije Novi proreče carici, ženi cara Konstantina Porfirodnog, da će roditi najpre ćerku, pa sina, carica mu ponudi mnogo zlata. Svetitelj odbi, no carica ga zakle Svetom Trojicom, da uzme. Tada sv. Vasilije uze samo tri zlatice i dade ih bednoj Teodori, koja ga služaše, govoreći: "Ne treba nam mnogo od ovog trnja, jer veoma bode."

SOZERCANJE

Da sozercavam Gospoda Isusa na krstu raspeta i to:
1. glavu NJegovu izranjavljenu trnovim vencem,
2. oči NJegove zatvorene od bola,
3. usta NJegova osušena od žeđi.

BESEDA

o borbi Jagnjeta sa zverovima
Ovi će se pobiti s Jagnjetom i Jagnje će ih pobijediti,
jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima
(Otkr. 17. 14)
Ko govori ove čudne reči? Jovan Bogovidac. Ko je to Jagnje? Hristos Gospod. Ko je to gospodar nad gospodarima i car nad carevima? Hristos Gospod. S kim će se to On pobiti, i koga će pobediti? To je zver sedmoglava, i svi oni koji od te nečiste zveri primaju vlast, i čast, i bogatstvo.
Jagnje posred zverinja! No, ipak, vide sv. Jovan Jagnje kao pobedioca nad svima zverovima. Hristos posredi demona! Rekao bi progutaće Ga! Pa ipak, demoni ustrašeni viču k NJemu za milost i beže od NJega bezobzirno. Hristos među Svojim mučiteljima! Rekao bi: umrtviće Ga zauvek. Pa ipak, On vaskrsava i pobeđuje, a oni beže u strahu i ginu. Crkva Hristova međi neznabošcima! Rekao bi preplaviće je kao talasi maleno ostrvo! Pa ipak: naznabožačka carstva tonu i propadaju, a Crkva postoji, raste i napreduje. Vera Hristova posred oporih filosofa i teoretičara! Rekao bi: nadmudriće je i izbaciti iz sveta! Pa ipak, oni jedan drugog u laž ugone, i progone, a vera Hristova spasava ljude. Blagočešće među bogohulnicima i bogoodricateljima! Rekao bi: uprljaće je! Pa ipak oni se dave u svojoj prljavštini, a blagočešće nosi se u neuprljanoj čistoti. Krotost i plačevnost hrišćanska posred nasilnika i otmičara! Rekao bi: umreće od gladi! Pa ipak, ona živi i hodi sita, a nasilnici i otmičari propadaju od gladi. Jagnje posred zverinjaka! Pa ipak - Jagnje je pobedilac.
O Gospode krotki i dobri, Jagnje Božje preumilno, zapoj i nas Tvojom krotošću i dobrotom, te da i mi budemo učasnici Tvoje pobede! Tebi slava i hvala vavek. Amin.

BESEDA

o Prvom i Poslednjem, Živom
Ne boj se, ja sam Prvi i pošljednji, i živi.
I bijah mršav i evo sam živ va vijek vijeka, amin
(Otkr. J. 18)
Tako reče Gospod Isus Svome ljubljenome učeniku Jovanu u viziji na ostrvu Patmosu. Čega ne boj se? Ne boj se gonjenja crkve od strane neznabožaca. Ne boj se mučitelja, koji muče Moje verne na sve strane. Ne boj se careva, koji dižu gonjenje na hrišćane. Ne boj se nasilnih velmoža ovoga sveta, koji zaslepljuju ljude strastima te ne vide istinu koju Ja donesoh u svet. Ne boj se ničega!
Kako da se ne bojim, Gospode! Kad je sav svet do zuba naoržan i okunljen protiv nas, malobrojnih i nenaoružanih, kako da se ne bojim?
Ne boj se, jer Ja sam prvi i poslednji, alfa i omega.
A sve te vojske naoružane protiv vas nisu ništa do jedan prolazan vihor mrtvaca. Ja sam od pre vremena i Ja sam posle vremena, pre početka svega i posle svršetka svega stvorenoga, Ja sam. A oni su svi zaključani u jedan pedo vremena koji sam Ja svakome stvorenome odmerio, i van toga pedla ne mogu se pružiti.
Ne boj se, jer Ja bejah mrtav i evo sam živ. Ni smrti se ne boj. Ja sam pre smrti i posle smrti. Smrt je sluga Moj, i Ja pustih slugu Svoga u svet da Mi posluži. I Ja se predadoh Svome slugi za tri dana, i naredih mu da Me pusti, i evo sam živ. Ja sam vlasnik smrti kao i života. Ja sam vlasnik vremena kao večnosti. Ne boj se! Va vijek vijeka Ja sam živ. I ti ćeš biti živ sa Mnom. I svi oni koji Mi ostanu verni i ne uboje se, biće živi sa Mnom. Ne boj se, Ja sam - alfa i omega.
Gospode večni i besmrtni, daj da ove Tvoje svete reči vazda zvuče u duši vernih Tvojih kad god se podigne gonjenje na svetu Crkvu Tvoju. Da se ne ubojimo, držeći se Tvoje desne ruke. Tebi slava i hvala vavek. Amin.